RB_ASO_6/2017 1 września 2017 r.

Temat: Zawarcie umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym

Podstawa prawna
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR")

Treść raportu:
Zarząd Eurosnack SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2017 roku została zawarta Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym („Umowa") pomiędzy Eurosnack S.A. („Klient") a Bank ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach („Bank"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie kredytu do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia: 1.450.000,00 zł. Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Klienta. Kredyt jest udostępniany do dnia 29.08.2018 roku.
Zabezpieczeniem Kredytu są:
a) weksel in blanco wystawiony przez Klienta wraz z deklaracją wekslową;
b) gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego;
c) zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych będących własnością Klienta;
d) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Emitent podaje powyższe informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie mają one znaczący wpływ na działalność Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówa - Prezes Zarządu