RB_ASO_2/2014 21 stycznia 2014

Temat: Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Spółki

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej („Ustawa o ofercie”) od REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. z siedzibą na Cyprze która poinformowała, że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy w Katowicach Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Eurosnack S.A. zwiększyła powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Przed ww. rejestracją REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiadała akcji Eurosnack S.A.

 

Po ww. zmianie REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. posiada 3.507.026 akcji Eurosnack S.A., stanowiących 13,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 3.507.026 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A..

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie zamierza zwiększyć udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia.

 

REMILNO TRADING & INVESTMENTS Ltd. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Eurosnack S.A.

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu