RB 5/2016 15 lutego 2016r

 

Temat: Rejestracja  zmian w kapitale zakładowym 

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 lutego 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

 

Kapitał zakładowy został obniżony na podstawie Uchwały nr 3/12/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z kwoty 4.046.580,00zł (cztery miliony czterdzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) do kwoty 809.316,00zł (osiemset dziewięć tysięcy trzysta szesnaście złotych), to jest o kwotę 3.237.264zł (trzy miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złotych) przez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1zł (jeden złoty) do kwoty 0,20zł (dwadzieścia groszy).

 

Po zarejestrowaniu obniżenia nominału, kapitał zakładowy EUROSNACK S.A. wynosi 809.316,00 zł i podzielony jest na 4.046.580 akcji, w tym na:     

1)     700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 000001 do 700000,

2)     210.570 (dwieście dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 210570,

3)     320.000 (trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 000001 do 320000,

4)     99.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 99420,

5)     5.000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0001 do 5000,

6)     131.850 (sto trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 000001 do 131850,

7)     1.222.350 (jeden milion dwieście dwadzieścia dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1222350,

8)     1.357.390 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do 1357390,

o wartości nominalnej 0,20zł (dwadzieścia groszy) każda akcja."

 

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 4.046.580 głosów.

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

Ewa Kawałkowska - Prokurent