RB 3/2017 16 marca 2017 r.

Temat: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 marca 2017 r., wpłynęła do Spółki Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. z dnia 14 marca 2017 roku. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 1/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny