RB 23/2014 17 września 2014 r

Zarząd Eurosnack S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H i dokonaniu przydziału akcji.

 1) data rozpoczęcia subskrypcji akcji: 27 czerwca 2014 r.; data zakończenia subskrypcji akcji: 29 sierpnia 2014 r.;

2) data przydziału akcji: 4 września 2014

3) liczba akcji objętych subskrypcją: 16.135.256

4) stopa redukcji: nie dotyczy

5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 13.573.949

6) cena, po jakiej akcje były obejmowane: 0,11 zł;

7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 10

8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 10

9) w ofercie akcji nie uczestniczyli subemitenci;

10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: 11.163,52 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 11.163,52 zł;

b) wynagrodzenie subemitentów: 0  zł;

c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa : 0 zł;

d) promocji oferty: 0 zł.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii H
i wprowadzenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujace Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu