RB 10/2017 27 czerwca 2017 r

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 27 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Tomasza Różyckiego w dniu 14 czerwca 2017 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę nr 2/2017 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki Eurosnack SA dokooptowała Panią Katarzynę Kłopocińską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

życiorys Katarzyna Kłopocińska_pobierz