RB 6/2014 6 marca 2014

Rejestracja zmian w Statucie Spółki i tekst jednolity Statutu

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż w dniu 5 marca 2014 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji w dniu 21 lutego 2014 roku zmian par 17 ust. 1 oraz par. 30 ust. 2 pkt 8 i 10 Statutu Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 grudnia 2013 roku.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.

 załącznik 

Podstawa prawna:

 

§ 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"