RB 26/2014 1 października 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 1076/2014 z dnia 30 września 2014 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyznaczył dzień 3 października 2014 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł, pod warunkiem dokonania w dniu 3 października 2014 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLERSNK00016”.
Akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „EUROSNACK” i oznaczeniem „ECK”
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
  Ewa Kawałkowska , Prezes Zarządu
  Bartosz Wasylewicz , Członek Zarządu