RB 25/2014 25 września 2014 r

Zarząd EUROSNACK S.A. informuje, iż w dniu 24 września 2014 roku, na podstawie Uchwały Nr 1056/2014, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Członek Zarządu