RB 20/2016 13 września 2016 r

Zarząd Eurosnack S.A. („Emitent", „Spółka") informuje, że w dniu 13 października 2016 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany sposobu prezentacji miesięcznych informacji o przychodach ze sprzedaży za poprzedni miesiąc, tj. zmiany komentarza w zakresie nie stosowania zasady nr 16 Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect przyjętych raportem bieżącym nr 9/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 roku z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z przyjętą zmianą Spółka wprowadziła do stosowanych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect następujący komentarz „Jednocześnie Emitent przyjął zasadę, iż będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej w zakładce „Aktualności" informacje o wartości przychodów ze sprzedaży za dany miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po tym miesiącu".

Treść przyjętych Dobrych praktyk spółek notowanych na New Connect uwzględniających wprowadzone zmiany znajduje się na stronie internetowej Emitenta w zakładce Dokumenty Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 i 4 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące Spółkę :
Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu
Ewa Kawałkowska - Prokurent samoistny