RB 17/2014 8 lipca 2014r

Rejestracja akcji serii G przez KDPW

Zarząd EUROSNACK S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu w dniu 7 lipca 2014 roku przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW) uchwały nr 611/14, na mocy której KDPW postanowił zarejestrować 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLERSNK00016, pod warunkiem podjęcia przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w Alternatywnym Systemie Obrotu zwanym NewConnect.

 

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez Zarząd GPW decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji na New Connect, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

 

Informacja o zarejestrowaniu akcji serii G pod kodem PLERSNK00016 będzie przekazana w formie komunikatu KDPW.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".