RB 7_ 2019-06-14 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ Eurosnack SA zwołanego na 24 czerwca 2019 roku

 

Podstawa prawna                                                                                                                       

§ 4 ust. 2 pkt. 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:                                                                                                                               

Zarząd Eurosnack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie  („Spółka", „Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza spółki Pana Marcina Kłopocińskiego, reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

 

Projekty uchwał dotyczące punktu 12 oraz 13 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Osoba reprezentująca Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu

pobierz załącznik