RB_2/2019 15.01.2018r

 

Tytuł: Zawarcie Umowy z biegłym rewidentem do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

Zarząd spółki Eurosnack S.A. („Spółka, Emitent"), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2019 r. została zawarta Umowa o badanie i ocenę sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie uchwały nr 10/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta dla zbadania sprawozdania jednostkowego Spółki. Wybranym biegłym rewidentem jest spółka Warszawskie Biuro Audytu Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1747. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Osoby reprezentujące Spółkę :

Andrzej Krakówka - Prezes Zarządu