RB 28/2014 9 października 2014 r.

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, iż powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 6 października 2014 roku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 2.689.209,30 zł do kwoty 4.046.604,20 zł poprzez emisję 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

 

W związku z powyższym, kapitał zakładowy Eurosnack S.A. w kwocie 4.046.604,20 zł składa się z 40.466.042 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

 

 

- 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

- 2.105.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

- 3.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- 994.272 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

- 1.318.508 akcji zwykłych na okaziciela serii F,

- 12.223.585 akcji zwykłych na okaziciela serii G,

- 13.573.949 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

 

 

Podstawa prawna:

 § 3 ust. 2 pkt. 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

 

 Osoby reprezentujące Spółkę :

Ewa Kawałkowska - Prezes Zarządu

Bartosz Wasylewicz - Człoenk Zarządu